Krótki opis projektu „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”

KRÓTKI OPIS PROJEKTU “ZIELONE TARASY DLA BIORÓŻNORODNOŚCI I KLIMATU” w ramach konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Celem projektu są działania przyczyniające się do zwiększenia bioróżnorodności, tworzenia i odnowienia zieleni oraz łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu. Wsparciem objęte zostały działania poprawiające jakość życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska oraz zwiększające wartość usług ekosystemowych.

Projekt realizowany będzie na terenach wspólnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Zielone Tarasy” w Gryfinie w latach 2022 – 2023.

Planowane działania:

  • przyczynienie się do zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury dzięki wykonaniu i zamontowaniu 16 szt. gablot z tablicami edukacyjnymi na terenie ROD
  • opracowaniu strony internetowej służącej edukacji w zakresie znaczenia działań prośrodowiskowych
  • stworzenie warunków do utrzymania zieleni, poprzez zakup urządzenia do rozdrabniania gałęzi
  • stworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej służącej zieleni poprzez założenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin) przy Domu Działkowca
  • montaż instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających oraz ptaków – hotel dla owadów i karmnik dla ptaków przy Domu Działkowca
  • remont fragmentu sieci wodociągowej

Planowane efekty: 

Projekt odpowiada na potrzebę łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez edukację lokalnej społeczności i kształtowanie proekologicznych postaw na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w najbliższym otoczeniu.

Zaprojektowanie i wykonanie ogrodu pokazowego z łąką kwietną trwałą oraz rabatą z roślinami miododajnymi, przyciągającymi pożyteczne owady, odpowiada na potrzebę przeciwdziałania spadkowi różnorodności biologicznej oraz zwiększenia wartości usług ekosystemów.

Wartość projektu: 150 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 150 000 zł

Katarzyna Kozłowska

Skarbnik ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Krótki opis projektu „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”