Grant w pytaniach i odpowiedziach

1. Czy pieniądze z grantu mogą zostać przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane na indywidualnych działkach?

NIE, pieniądze z grantu mogą być przeznaczone jedynie na inwestycje służące dobru wspólnemu działkowców, czyli wyłącznie na terenach wspólnych – teren Domu Działkowca, alejki ogrodowe.

2. Czy działkowcy mogą zgłaszać Zarządowi swoje pomysły na inwestycje, które można by sfinansować z otrzymanego grantu?

NIE, grant został przyznany wyłącznie na inwestycje zawarte w napisanym przez nasz zespół projekcie, który musiał spełniać ścisłe kryteria określone w Regulaminie. W I etapie finansowanie przyznano jedynie 34 ogrodom w Polsce, których projekt w największym stopniu przyczyni się do realizacji celów operacyjnych takich jak przeciwdziałanie spadkowi różnorodności ekologicznej czy zwiększenie wartości usług ekosystemowych.

3. Czy można było wnioskować o 150 000 zł np. wyłącznie na remont sieci wodociągowej?

NIE. Pieniądze z grantu można było przeznaczyć jedynie na inwestycje, które znalazły się w “Wykazie inwestycji możliwych do finansowania z grantów udzielanych w ramach projektu”. Remont sieci wodociągowej owszem znalazł się w wykazie, jednak w zakresie uzasadnionych inwestycji dodatkowych, na które przeznaczyć można było maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych projektu. Co najmniej 50% funduszy należało przeznaczyć na działania proekologiczne, wyszczególnione w podstawowym zakresie możliwych rodzajów inwestycji.

4. Na jakie inwestycje, zawarte w projekcie “Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu” ROD “Zielone Tarasy” otrzymał grant?

Głównym przedsięwzięciem zaplanowanym w ramach projektu jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż 16 gablot z tablicami edukacyjnymi, które zostaną rozlokowane na terenie ROD. Każda z nich poświęcona będzie innemu zagadnieniu dotyczącemu ochrony środowiska i bioróżnorodności. Dzięki zamieszczonym na nich kodach QR, użytkownicy smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu będą mogli uzyskać informacje prezentowane przez każdy z przystanków, na specjalnej stronie internetowej. Gabloty z tablicami dydaktycznymi zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby oprócz funkcji edukacyjnej, spełniały również rolę informującą o bieżących sprawach naszego Ogrodu.

Drugie przedsięwzięcie dotyczy ogrodu pokazowego z łąką kwietną trwałą oraz rabatą z roślinami miododajnymi. W ramach zadania wykonany zostanie projekt ogrodu pokazowego z układem rabat, planem nasadzeń roślinnych oraz zestawieniem niezbędnych materiałów. Na podstawie projektu wykonany zostanie ogród pokazowy. Nastąpi uprzątnięcie i wyrównanie terenu, wyznaczenie rabat, nawiezienie ziemi urodzajnej, położenie agrowłókniny, wykonanie nasadzeń łąki kwietnej trwałej (m.in. lawend, szałwii, rozchodników, traw), wykonanie nasadzeń na rabacie z roślinami miododajnymi (m.in. budleje, derenie, kaliny), ściółkowanie rabat. W ogrodzie ustawiony zostanie hotel dla owadów oraz karmnik dla ptaków.

Trzecim zadaniem zaplanowanym w ramach projektu jest ograniczenie strat wody na terenie sąsiadującym z ogrodem pokazowym przy Domu Działkowca. W tym celu remontowi zostanie poddany fragment sieci wodociągowej w rejonie I.

Czwartym przedsięwzięciem w ramach projektu będzie zakup spalinowego rębaka, który to jest odpowiedzią na problem utylizacji gałęzi i części roślin pozostających po zabiegach pielęgnacyjnych. Dzięki rębakowi zniknie problem składowania i utylizacji, pozostających po cięciu drzew i krzewów odpadów zielonych. Zamiast tego materiał pozostający po zrębkowaniu można będzie wykorzystać do kompostowania lub ściółkowania rabat, poprawiających wilgotność gleby i chroniących ją przed erozją.

5. Jak przebiegać będzie realizacja poszczególnych przedsięwzięć w naszym Ogrodzie?

Wymienione wyżej przedsięwzięcia będziemy realizować zgodnie z harmonogramem prac dołączonym do wniosku o grant. Wszystkie prace planujemy zakończyć do końca czerwca 2023 roku.

Katarzyna Kozłowska

Skarbnik ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie


You are currently viewing Grant w pytaniach i odpowiedziach